Taberg

Taberg

taberg
Taberg (Smålands Taberg) är beläget ca 15 km söder om Jönköping och syns vida omkring. Det är en malmkropp som bildades för 1,2 miljarder år sedan. Den från början trögflytande massan trängde sig uppåt men stelnade innan den nådde jordytan. Omgivande bergarter har sedan eroderats bort och Tabergstoppen reser sig nu ca 100 m över det för övrigt ganska plana landskapet. Berget består av titanomagnetitolivinit. Denna speciella bergart finns bara här och i Rhode Island i USA.

Bergsbrytningen i Taberg

Nyttjandet av malm från Taberg började troligen redan på 1300-talet. Första dokumenterade smältningarna av Tabergsmalm är från slutet av 1400-talet vid Kåperydsån.Tabergsjärnet blev snart känt för sin höga kvalitet. “C’est fer de Takaberg!” (Det är järn från Taberg!) utropade pistolsmederna i Paris när de var extra nöjda med ett arbete.

1618 intresserade sig Gustav II Adolf för järnmalmen i Taberg och 1621 bildade han Tabergs Bergslag som var Sveriges sydligaste bergslag. Samtidigt som Tabergs bergslags bildades startade ett gevärsfaktori i Jönköping som använde järn från Taberg. Detta faktori flyttades 1684 till Huskvarna och var starten till Huskvarna AB. Detta gjorde Tabergsjärnet vida känt som bra för gevärspipor på grund av sin seghet.

taberg_2Under 1880-talet byggdes järnvägen ut i Norrland och innebar att det blev mer ekonomiskt att bryta den rikare malmen där. Detta minskade efterfrågan på malm från Taberg och 1890 las brytningen ned. De största och sista brytningarna i Taberg skedde under andra världskriget då Tyskland var i stort behov av järn. Det var nu de första gångarna sprängdes, framförallt för att möjliggöra utforsling av malmen.

Berget har imponerat i alla tider. Här har man hittat mer än 400 arter blomväxter och ormbunkar. Här möts mellaneuropeiska växter och fjällväxter. Den sydliga brunbräken möter här den nordliga grönbräken, två mycket ovanliga ormbunkar på samma plats.

Taberg har också Sveriges rikaste bestånd av mossor. Härfinns sex utrotningshotade mossarter bl a den långhalsadenickmossan. Den speciella basiska berggrunden gör att många sällsynta växter finns här.

I bergets stenbranter speglar sandödlan sina smaragdgröna sidor. Det är ett värmekrävande och mycket känsligt djur som också är fridlyst. I Tabergsåns dalgång häckar strömstare och forsärla och ibland också kungsfiskare.

Under vinterhalvåret får bara fladdermöss vistas i gruvorna. De sover sin vintersömn i bergets 1,5 kilometer vindlande gångar. Om man väcker en fladdermus i vinterdvala kan den förlora så mycket energi av stressen att den inte överlever till våren. I och kring Taberg finns nio fladdermusarter varav sex övervintrar i gruvan.

År 1831 upptäckte geologen N G Sefström grundämnetvanadin i malm från Taberg. Vanadin är en legeringsmetall som gör stål hårdare. Planer på att utvinna vanadin dök upp på 1970-talet men sattes aldrig i verket.

Naturskyddsföreningen köpte gruvrättigheterna till Taberg efter en landsomfattande insamling 1986. Därmed sattes punkt för fortsatt naturskövling genom gruvdrift, slalombackar med mera. Området är nu naturreservat.