Rasjö masugnsruin

Rasjö masugnsruin

rasjo_2
Masugnsruinen med omgivande bebyggelse är ett av de mycket få bevarade exemplen på järnhantering i Bondstorps socken. Det är också en historiskt viktigt plats för att visa hur det såg ut under bruksepoken i Jönköpings län. Masugnen sattes i bruk år 1725 och var i drift till år 1895. Anlägg-ningen tillhörde Nissafors Bruk och malmen som användes kom huvudsakligen från Taberg.Vid 1900-talets början revs delar av anläggningen men grunden av gråstensmurar finns fortfarande kvar, precis som damm, sump och ränna. Delar av slagghögarna har använts som vägfyllning runt om i socknen. 
I Rasjö finns en förvaltarbostad uppförd under 1700-talet (ombyggd under 1800-talets senare del) och en dagsverks-stuga från 1800-talet.